Doplatak za djecu

Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece.
Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugih uvjeta utvrđenih Zakonom.
Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna se zajednica izjednačava s bračnom zajednicom.
Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak za djecu i radi namirenja tražbine po osnovi nepripadne isplate doplatka za djecu.

Doplatak za djecu osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a iznimno se može isplaćivati drugoj osobi.
Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu, dužni su sporazumjeti se koji od njih će to pravo ostvariti, a ako roditelji ne postignu sporazum, pravo na doplatak za djecu ostvaruje roditelj kod kojeg dijete ima prijavljeno prebivalište.
Pravo na doplatak za djecu može se ostvariti samo po jednoj osnovi.
 

Uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu 
 
U Zakonu o doplatku za djecu  određeni su sljedeći uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu: 
  • da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje tri (3) godine prije podnošenja zahtjeva
  • da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske
  • da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva  mjesečno ne prelazi 140 %  proračunske osnovice
  • da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu  s djetetom
  • da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete. 
Iznimno, pravo na doplatak za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva.

Dohodovni cenzus i svote doplatka za djecu za 2024.
 
Postupak ostvarivanja prava na doplatak za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva.
Zahtjev se podnosi područnoj službi/uredu HZMO-a , osobno ili putem pošte, putem naših e-Usluga (e-zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu), a može se besplatno predati i u poštanskim uredima u Republici Hrvatskoj.
Popis područnih službi, ureda i pripadajućih ispostava možete pronaći na njihovim stranicama - Područne službe/uredi i ispostave HZMO-a.
Upute kako podnijeti zahtjev, obrasci i popis dokumenata koje trebate priložiti, nalazi se na stranici HZMO-a  Podnošenje zahtjeva.

Određivanje svote doplatka za djecu

Doplatak za djecu primjenom uredbi EU - Obiteljsko davanje u R Hrvatskoj
 
Dodatne informacije:
 
E-usluge:
Kalkulator doplatka za djecu (https://ssl.mirovinsko.hr/nias.aspx)
 
Istaknute poveznice
Doplatak za djecu (https://www.mirovinsko.hr/hr/doplatak-za-djecu/12)
Podnošenje zahtjeva (https://www.mirovinsko.hr/hr/podnosenje-zahtjeva-260/260)
 
Dokumenti i obrasci
Tiskanice (https://www.mirovinsko.hr/hr/doplatak-za-djecu/482)
 
Česta pitanja i odgovori
Česta pitanja (https://www.mirovinsko.hr/hr/cesta-pitanja/782)