Davanja za majčinstvo

Davanja za majčinstvo
 
Davanja za majčinstvo u Hrvatskoj su regulirana  Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine" broj 152/2022).
Pravo na rodiljne i roditeljske potpore možete ostvariti samo ako imate regulirano obvezno zdravstveno osiguranje u HZZO-a i ako udovoljavate i ostalim propisanim uvjetima.
 
Rodiljne i roditeljske potpore ostvaruju majka i otac djeteta te druge osobe koje na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruju roditeljsku skrb, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na svakodnevnu skrb, pod uvjetima i na način utvrđen navedenim Zakonom.

 
Rodiljne naknade
 
Zaposleni i samozaposleni roditelji
Rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka koristi od 28. do 70. dana nakon rođenja djeteta. To je obvezni dio rodiljnog dopusta koji koristi majka djeteta.
Rodiljni dopust se može koristiti i 45 dana prije rođenja djeteta.
Dodatni rodiljni dopust traje dok dijete ne navrši 6 mjeseci. U tom periodu, majka se može, vratiti na posao i prenijeti dopust na oca djeteta, u cijelosti ili djelomično.
  • Novčana potpora za rodiljni dopust, za zaposlenog ili samozaposlenog roditelja, koji ispunjava uvjet staža osiguranja, iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće koja se izračunava u skladu s propisima obveznog zdravstvenog osiguranja. Ako nije ispunjen uvjet staža osiguranja novčana naknada iznosi 125% od proračunske osnovice (551,80 EUR).

Očinski dopust
Zaposleni ili samozaposleni otac može koristi očinski dopust u razdoblju od dana rođenja djeteta pa sve do šestog mjeseca djetetova života u trajanju, ovisno o broju rođene djece, od:
-           deset radnih dana za jedno dijete
-           15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece.

Zaposleni ili samozaposleni otac ovo pravo koristi u neprekinutom trajanju i pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.
Također, otac pravo koristi neovisno o radnopravnom statusu majke i neovisno da li ona koristi rodiljni dopust. No, ovo pravo je neprenosivo te ga isključivo koristi zaposleni odnosno samozaposleni otac djeteta.
Za vrijeme korištenja prava na očinski dopust naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja (bez limita), a isplaćuje se na teret sredstava državnog proračuna.

Korisnici koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednici izvan sustava poreza na dobit ili dohodak, nezaposleni korisnici
Navedeni korisnici ostvaruju pravo na rodiljnu poštedu od rada dok dijete ne navrši 6 mjeseci.
 
Korisnici izvan sustava rada
Navedeni korisnici ostvaruju pravo na rodiljnu brigu od djetetu u istom trajanju.
  • Novčana potpora za rodiljnu poštedu od rada i rodiljnu brigu o djetetu iznosi 309,01 EUR mjesečno.
 
Roditeljske naknade
Zaposleni i samozaposleni korisnici
Pod uvjetima iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust nakon što dijete navrši 6 mjeseci i može ga koristiti do osme godine života djeteta. Pravo na roditeljski dopust je osobno pravo oba zaposlena ili samozaposlena roditelja, koje oni koriste u trajanju od 8 (za prvo, drugo rođeno dijete), odnosno 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete).

U pravilu oba roditelja koriste roditeljski dopust, svaki u trajanju od četiri ili 15 mjeseci (ovisno o broju rođene djece), no ako sukladno dogovoru, pravo na roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, isti koristi roditeljski dopust u trajanju od šest odnosno 28 mjeseci (svaki roditelj zadržava dva mjeseca roditeljskog dopusta koja ne može prenijeti na drugog roditelja).
  • Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta u trajanju od prvih 6 mjeseci, odnosno 8 mjeseci roditeljskog dopusta ne može, za puno radno vrijeme, iznositi više od 225% proračunske osnovice mjesečno (995,45 EUR). U preostalom dijelu roditeljskog dopusta naknada plaće iznosi 551,80 EUR.
 
Korisnici koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednici izvan sustava poreza na dobit ili dohodak, nezaposleni korisnici
Po isteku prava na rodiljnu poštedu od rada, ova kategorija roditelja ostvaruje pravo na roditeljsku poštedu od rada u trajanju od šest mjeseci do navršene 1. godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno do navršene 3. godine (ovisno o broju rođene djece).
 
Korisnici izvan sustava rada
Korisnici izvan sustava rada imaju pravo na roditeljsku brigu o djetetu u jednakom trajanju.
  • Novčana naknada za roditeljsku poštedu od rada i roditeljsku brigu o djetetu iznosi 309,01 EUR mjesečno. 
 
Više informacija dostupno je na Rodiljne i roditeljske potpore | HZZO​

PITANJA I ODGOVORI


Korisnici prava na rodiljne i roditeljske potpore podijeljeni su u tri kategorije, ovisno o radnopravnom statusu: • zaposleni i samozaposleni roditelji • nezaposleni roditelji, poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak i poreza na dobit, roditelji koji ostvaruju drugi dohodak te • roditelji izvan sustava rada (umirovljenici, redovni učenici i studenti, osobe nesposobne za rad i druge).

Zaposlenim korisnicima smatraju se osobe kojima je na temelju zapošljavanja prema propisima o radu ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Samozaposlenim korisnicima smatraju se osobe kojima je na temelju samozapošljavanja priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

Posvojitelj pravo ostvaruje temeljem pravomoćnog rješenja o posvojenju. Sukladno svom radnopravnom statusu koristi posvojiteljski dopust, dopust drugog posvojitelja, posvojiteljsku poštedu od rada kao nezaposlena osoba ili posvojiteljsku brigu o djetetu kao osoba izvan sustava rada. Za to vrijeme prima naknadu plaće odnosno novčanu naknadu ili novčanu pomoć zavisno koje od navedenih prava koristi.

Skrbnik ili druga fizička osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na svakodnevnu skrb ili koja ostvaruje roditeljsku skrb. Također ostvaruje prava zavisno od svog radnopravnog statusa, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, da dijete s njom živi u zajedničkom kućanstvu te da biološki roditelj ta prava nije već prethodno iskoristio.

Udomitelj ima pravo samo na vremenske potpore, ne i novčane potpore, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju te da dijete s njim živi u zajedničkom kućanstvu.

Zaposleni i samozaposleni udomitelj ima pravo na udomiteljski dopust u neprekidnom trajanju od šest mjeseci za dijete do sedme godine života, a koji se produžuje za dodatnih 60 dana u slučaju istodobnog smještaja dvoje ili više djece ili djeteta s teškoćama u razvoju.

Pravo na rodiljni dopust ostvaruje se na osnovi Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koji izdaje izabrani doktor zdravstvene zašite žena iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u kojem se naznačuje samo početni datum utvrđene privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad radi korištenja rodiljnog dopusta.

Za ostvarivanje ostalih prava potrebno je podnijeti zahtjev regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a.