Davanja za majčinstvo

Davanja za majčinstvo
 
Davanja za majčinstvo u Hrvatskoj su regulirana  Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine" broj 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. , 59/17. i 37/20 ).
 
Pravo na rodiljne i roditeljske potpore možete ostvariti samo ako imate regulirano obvezno zdravstveno osiguranje u HZZO-a i ako udovoljavate i ostalim propisanim uvjetima.
 
Potpore  ostvaruje majka i otac djeteta, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.
 
Rodiljne naknade
 
Zaposleni i samozaposleni roditelji
Rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka koristi od 28., odnosno najranije 45. dana prije dana očekivanog poroda (u slučaju komplikacija u trudnoći) do 70. dana nakon rođenja djeteta. To je obvezni dio rodiljnog dopusta koji koristi majka djeteta, a u određenim okolnostima može ga koristiti otac (na primjer, ako majka umre).
Dodatni rodiljni dopust traje dok dijete ne navrši 6 mjeseci. U tom periodu, majka se može, vratiti na posao i prenijeti dopust na oca djeteta.
  • Novčana potpora za rodiljni dopust, za zaposlenog ili samozaposlenog roditelja, koji ispunjava uvjet staža osiguranja, iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće koja se izračunava u skladu s propisima obveznog zdravstvenog osiguranja. Ako nije ispunjen uvjet staža osiguranja novčana naknada iznosi  70% od proračunske osnovice (2.328,20 HRK).
 
Korisnici koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednici izvan sustava poreza na dobit ili dohodak, nezaposleni korisnici
Navedeni roditelji ostvaruju pravo na rodiljnu poštedu od rada dok dijete ne navrši 6 mjeseci.
 
Korisnici izvan sustava rada
Navedeni roditelji ostvaruju pravo na rodiljnu brigu od djetetu u istom trajanju.
  • Novčana potpora za rodiljnu poštedu od rada i rodiljnu brigu o djetetu iznosi  2.328,20 HRK mjesečno.
 
Roditeljske naknade
Zaposleni i samozaposleni korisnici
Zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust nakon što dijete navrši 6 mjeseci i može ga koristiti do osme godine života djeteta. Pravo na roditeljski dopust je osobno pravo oba zaposlena ili samozaposlena roditelja, koje oni koriste, u pravilu, u trajanju od 8 (za prvo, drugo rođeno dijete), odnosno 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete).
  • Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta u trajanju od prvih 6 mjeseci, odnosno 8 mjeseci roditeljskog dopusta ne može, za puno radno vrijeme, iznositi više od 170% proračunske osnovice mjesečno ( 5.654,20 kuna). U preostalom dijelu roditeljskog dopusta naknada plaće iznosi 2.328,20 kune.
 
Korisnici koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednici izvan sustava poreza na dobit ili dohodak, nezaposleni korisnici
Po isteku prava na rodiljnu poštedu od rada, ova kategorija roditelja ostvaruje pravo na  roditeljsku poštedu od rada u trajanju do navršene 1. godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno do navršene 3. godine (ovisno o broju rođene djece).
 
Korisnici izvan sustava rada
Korisnici izvan sustava rada imaju pravo na roditeljsku brigu o djetetu u jednakom trajanju.
  • Novčana naknada za roditeljsku poštedu od rada i roditeljsku brigu o djetetu iznosi 2.328,20 HRK mjesečno.
  • Roditeljska pošteda od rada i roditeljska brigu od djetetu obvezno se koriste u kontinuitetu nakon rodiljne poštede od rada i rodiljne brige od djetetu.
 
Više informacija dostupno je na https://hzzo.hr/rodiljne-i-roditeljske-potpore​

PITANJA I ODGOVORI


Korisnici prava na rodiljne i roditeljske potpore podijeljeni su u tri kategorije, ovisno o radnopravnom statusu: • zaposleni i samozaposleni roditelji (uključujući i roditelje njegovatelje, roditelje na stručnom osposobljavanju, osobe koje pružaju njegu i pomoć Hrvatskom ratnom vojnom invalidu druge) • nezaposleni roditelji, poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak i poreza na dobit, roditelji koji ostvaruju drugi dohodak te • roditelji izvan sustava rada (umirovljenici, redovni učenici i studenti, osobe nesposobne za rad i druge).

Zaposlenim korisnicima smatraju se osobe kojima je na temelju zapošljavanja prema propisima o radu ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Samozaposlenim korisnicima smatraju se osobe kojima je na temelju samozapošljavanja priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

Da. Prava na rodiljne i roditeljske potpore mogu ostvariti i stranci koji su prema propisima o azilu ostvarili status azilanta ili status osobe pod supsidijarnom zaštitom. Na njih će se primijeniti odgovarajuće odredbe Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, prema njihovom radno pravnom statusu, bez primjene uvjeta u pogledu državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske.

Pravo na rodiljni dopust ostvaruje se na osnovi Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koji izdaje izabrani doktor ginekolog i u kojemu se upisuje termin očekivanog poroda. Za ostvarivanje ostalih prava potrebno je podnijeti zahtjev regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a.