Nasljeđivanje sredstava II. stupa

Nasljeđivanje sredstava obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) propisano je člankom 103. stavak 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20) u kojem se navodi: 
 
„Ako član mirovinskog fonda umre, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu umrlog člana mirovinskog fonda predmet su nasljeđivanja prema zakonu koji uređuje pravo nasljeđivanja.“
 
Kod isplate sredstava s osobnog računa umrlog člana obveznog mirovinskog fonda nasljednici mogu biti fizičke i pravne osobe, udruge ili jedinice područne (regionalne) uprave i samouprave (npr. grad, općina). Najčešći slučajevi u kojima su nasljednici pravne osobe, udruge ili jedinice područne (regionalne) uprave i samouprave (npr. grad, općina) su kada član obveznog mirovinskog fonda umre, a članovi obitelji se odriču nasljedstva, jer su obveze umrlog člana fonda veće od njegove imovine.
 
Za isplatu nasljedstva potrebna je sljedeća dokumentacija:
  1. Popunjen i potpisan Zahtjev za isplatu nasljedstva,
  2. Original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva II. stupa, 
  3. Potvrda banke o IBAN konstrukciji računa nasljednika na koji treba doznačiti  sredstva s osobnog računa umrlog člana fonda.
 
Nasljednici trebaju dostaviti dokumentaciju REGOS-u na adresu Gajeva 5, 10 000 Zagreb ili na adresu jednog od Mirovinskih informativnih centara:
  • Zagreb, Gradišćanska 26, 10 000 Zagreb 
  • Split, Antuna Gustava Matoša 3, 21000 Split 
  • Rijeka, Titov trg 8A, 51000 Rijeka 
  • Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 3, 31000 Osijek

Nasljednici fizičke osobe mogu biti punodobne i malodobne osobe. Ukoliko je nasljednik malodobna osoba, Zahtjev za isplatu nasljedstva se popunjava podacima nasljednika, a potpisuje ga zakonski zastupnik/skrbnik. Ako iz Rješenja o nasljeđivanju nije vidljivo tko je zakonski zastupnik/skrbnik malodobne osobe, potrebno je priložiti dokument iz kojega je to vidljivo. Pravilo je da se maloljetnim osobama isplaćuje nasljedstvo na račun koji je otvoren na njihovo ime, uz potvrdu poslovne banke iz koje je vidljivo da je račun naveden u Zahtjevu za isplatu nasljedstva identičan računu navedenom na potvrdi iz poslovne banke.
 
Nasljedstvo se može isplatiti na račun nasljednika ili na račun odvjetničkog ureda opunomoćenog od strane nasljednika za zastupanje i primitak isplate nasljedstva. Odvjetnički ured treba dostaviti REGOS-u popunjen i potpisan  Zahtjev za isplatu nasljedstva, valjanu punomoć na kojoj je navedena svrha i broj računa za isplatu nasljedstva te potvrdu banke o IBAN konstrukciji računa na koji treba doznačiti sredstva. 
Ukoliko je odvjetnički ured opunomoćen samo za zastupanje, isplata nasljedstva obavlja se na račun nasljednika. 
Iznimno, nasljedstvo se može isplatiti na račun skrbnika za posebne namjene uz dostavu Rješenja Centra za socijalnu skrb (situacija kada nasljednik nema poslovnu sposobnost).
 
Nasljednici mogu biti i strani državljani ili osobe koje nemaju prebivalište/boravište niti račun za isplatu nasljedstva u Republici Hrvatskoj. U tom slučaju REGOS može isplatiti nasljedstvo na račun nasljednika otvorenog u inozemstvu. Nasljednici u inozemstvu trebaju dostaviti dokumentaciju koja je identična kao i za „redovni“ postupak isplate nasljedstva:
  1. Popunjen i potpisan Zahtjev za isplatu nasljedstva u kojem se navodi inozemna adresa na kojoj se nasljednik fizički nalazi, odnosno adresa prebivališta/boravišta nasljednika u inozemstvu. U slučaju podnošenja Zahtjeva za isplatu nasljedstva bez navedene adrese u inozemstvu, uz Zahtjev je potrebno priložiti dokaz da nasljednik ima prebivalište/boravište u toj zemlji. 
  2. Original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva II. stupa, 
  3. Potvrda banke o IBAN konstrukciji računa nasljednika na koji treba proslijediti sredstva s osobnog računa umrlog člana fonda.
 
 
U slučaju da Rješenje o nasljeđivanju nije izdano u Republici Hrvatskoj, a kako bi isto imalo pravni učinak, potrebno je da mu nadležni hrvatski sud, na zahtjev nasljednika, prizna pravni učinak na području Republike Hrvatske, ukoliko drugačije nije uređeno pozitivnim pravnim propisom ili ugovorom. 
 
U slučaju da više nasljednika nasljeđuje sredstva s osobnog računa preminulog člana, Zahtjev za isplatom nasljedstva se podnosi za svakog pojedinog nasljednika, ali je dovoljno dostaviti jedan primjerak pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju ili oporuke. Ako svi nasljednici ne podnesu Zahtjeve za isplatom nasljedstva, isplata se obavlja samo onim nasljednicima koju su Zahtjeve podnijeli. 
 
Važno je napomenuti da sredstva individualne kapitalizirane štednje, koja postanu predmet nasljeđivanja, nisu izuzeta od ovrhe (čl. 172. i 173. Ovršnog zakona) te se ne mogu isplaćivati na zaštićeni račun.