Članstvo u OMF

Sve osobe mlađe od 40 godina koje prvi puta nakon 01. siječnja 2002. godine stječu svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju (bilo na temelju nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, drugog dohotka, naknade itd. ), moraju odabrati svoj obvezni mirovinski fond u roku od mjesec dana od dana stjecanja svojstva osiguranika. Te osobe trebaju na šalteru u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, u bilo kojoj poslovnici Financijske agencije (FINA) na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili putem elektroničke usluge „Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)“ u sustavu e-Građani odabrati svoj obvezni mirovinski fond. Osiguranik obavlja prijavu u obvezni mirovinski fond na šalteru temeljem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i osobnog identifikacijskog broja (OIB), a u sustavu e-Građani korištenjem e-osobne iskaznice (e-OI) s aktiviranim potpisnim certifikatom.
 
Osiguranike koji u propisanom roku ne izaberu svoj obvezni mirovinski fond, REGOS će po službenoj dužnosti rasporediti u obvezni mirovinski fond kategorije A kojom upravlja jedno od mirovinskih društava. Osiguranik može biti članom samo jednoga obveznog mirovinskog fonda i imati samo jedan osobni račun u obveznom mirovinskom fondu.
 
Prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima ("Narodne novine", broj 19/14, 93/15, 64/18,115/18, 58/20 i 156/23) obvezni mirovinski fond osniva mirovinsko društvo koje upravlja njime u svoje ime i za račun članova obveznog mirovinskog fonda.
Trenutno postoje četiri mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima, a to su: 
  • PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima,
  • Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,
  • Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. i
  • ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Obvezni mirovinski fond, obzirom na strategiju ulaganja i strukturu portfelja, može biti kategorije A, B ili C, a navedenim kategorijama upravlja isto mirovinsko društvo. Rizik ulaganja je najmanji u fondu kategorije C, a najveći u fondu kategorije A.
Obvezni mirovinski fondovi različitih kategorija razlikuju se i po ograničenjima članstva s obzirom na životnu dob, tj. referentni dan. Referentni dan je dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. 
Osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije A ako mu je do referentnog dana ostalo 10 ili više godina, osim ako ne podnese zahtjev za dulji ostanak u kategoriji A. 
 
Podnošenjem zahtjeva za ostanak u kategoriji A, član OMF ostaje u OMF kategorije A sve do pet godina do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu. Nakon toga će ga REGOS po službenoj dužnosti rasporediti u OMF kategorije B.
 
Ako član OMF kategorije A ne iskoristi mogućnost podnošenja zahtjeva za ostanak u kategoriji A te ga REGOS rasporedi u kategoriju B, može se naknadno sam vratiti u kategoriju A, ako je do ostvarivanja prava na mirovinu ostalo pet ili više godina.
 
Članove fonda kategorije A kojima do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu ostane manje od pet godina, REGOS će po službenoj dužnosti rasporediti u obvezni mirovinski fond kategorije B unutar istog mirovinskog društva.
 
Osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije B ili mirovinskog fonda kategorije C neovisno o duljini vremenskog razdoblja do dana ostvarivanja prava na starosnu mirovinu.
 
Članovima OMF kategorije C dana je mogućnost da se vrate u kategoriju B, ali samo ako im je na dan stupanja na snagu Zakona (01.04.2024.) do umirovljenja ostalo više od šest mjeseci.
Osiguranik koji je član OMF kategorije C i kojemu je na dan stupanja na snagu Zakona do ostvarivanja prava na mirovinu ostalo manje od šest mjeseci, ne može promijeniti kategoriju mirovinskog fonda.
 
 Članovi obveznih mirovinskih fondova mogu promijeniti svoj fond na šalteru u Mirovinskim informativnim centrima ili u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a na isti način kao i kod prijave u obvezni mirovinski fond. Promjena fonda može se obaviti i putem elektroničke usluge  „Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)“ u sustavu e-Građani sukladno navedenim uvjetima za korištenje ove usluge. Za promjenu obveznog mirovinskog fonda obračunava se izlazna naknada koja prema odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima iznosi: 
  • U prvoj godini članstva iznosi 0,8% iznosa na osobnom računu člana,
  • U drugoj godini članstva iznosi 0,4% od iznosa na osobnom računu člana,
  • U trećoj godini članstva iznosi 0,2% od iznosa na osobnom računu člana.
Nakon tri godine neprekidnog članstva u istom obveznom mirovinskom fondu promjena fonda je bez naknade.
 
Član fonda može jednom u kalendarskoj godini promijeniti kategoriju fonda unutar istog mirovinskog društva ili prelaskom u mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.
 
Prilikom promjene kategorije OMF unutar istog mirovinskog društva naknada se ne naplaćuje. Prilikom promjene kategorije OMF, naknada za izlaz se naplaćuje samo ako se istovremeno radi i o promjeni mirovinskog društva.
 
Član obveznog mirovinskog fonda može prijeći u obvezni mirovinski fond iste kategorije kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, ako je od prethodne promjene mirovinskog fonda prošlo više od 14 dana, bez obzira je li prethodna promjena posljedica promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjene mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.
 
Prilikom prijave u obvezni mirovinski fond, u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a, osiguranici mogu zatražiti e-Pass kako bi mogli pratiti stanje i promet na svom osobnom računu putem e-usluge „Moj račun - REGOS“ u sustavu e-Građani te putem Interneta zatražiti i dobiti elektroničke dokumente koje izdaje REGOS.
 
Karakteristike kategorije fondova po rizičnosti ulaganja i očekivanim prinosima:
 
Kategorija A -  rizičnija kategorija, jer je imovina fonda izloženija dionicama u odnosu na druge vrste financijske imovine (npr. državne ili korporativne obveznice) i s očekivanim višim prinosima u dužem razdoblju. 

Kategorija B - kategorija umjerenog rizika koju obilježava umjerenija investicijska strategija, s dugoročno očekivanim umjerenim prinosima. 

Kategorija C - kategorija s najmanjim rizikom i nižim očekivanim prinosima u dužem roku, jer se imovina ulaže isključivo u niskorizična ulaganja (npr. oročene depozite ili obveznice).