Mirovina

Sustav mirovinskog osiguranja

Prva dva stupa mirovinskog osiguranja su obvezna i doprinose za njih uplaćuje poslodavac iz vaše plaće. Treći stup je dobrovoljan, uz državne poticaje.
 
Prvi stup

Prvi stup mirovinskog osiguranja je obvezan i u nadležnosti je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Poslodavac iz vaše plaće obračunava 15 posto bruto iznosa i uplaćuje ga u Državnu riznicu.

Osobama osiguranim samo u I. stupu (osobama koje su 2002. godine, u vrijeme uvođenja drugog stupa imale više od 50 godina ili osobe koje su imale manje od 50, a više od 40 godina života, a nisu se dobrovoljno uključile u II. stup), obračunava se doprinos za mirovinsko osiguranje iz njihove plaće u visini 20 posto.

Prvi stup se temelji na načelu međugeneracijske solidarnosti i iz njega se isplaćuju mirovine današnjih umirovljenika. Osiguranicima koji su bili osigurani samo u I. stupu mirovinskog osiguranja određuje se mirovina na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju, a za osiguranike osigurane u I. i II. stupu iz prvog stupa ostvaruje se osnovna mirovina, a iz drugog stupa mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno mirovina se određuje na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.


1. Mirovinsko osiguranje- prijava u osiguranje

Mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti dio je sustava mirovinskog osiguranja u kojem se osiguranicima na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguravaju prava za slučaj starosti, smanjenja radne sposobnosti, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja, a članovima njihovih obitelji prava u slučaju smrti osiguranika, odnosno korisnika prava.
Osiguranici u mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti su obvezno osigurane sve radno aktivne osobe u radnom odnosu i osobe koje obavljaju samostalnu ili profesionalnu djelatnost i na temelju te djelatnosti su obuhvaćene obveznim mirovinskim osiguranjem. To su: zaposleni i s njima izjednačene osobe (osobe imenovane na određene dužnosti i dr.), pripadnici samostalnih djelatnosti (obrtnici, trgovci pojedinci, odvjetnici, javni bilježnici i dr.),osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, poljoprivrednici i neke ostale skupine osoba (njegovatelji HRVI, roditelj njegovatelj, članovi uprave trgovačkih društava, sportaši i dr.).
Za slučaj smanjene radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja, zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, osigurani su također učenici i studenti za vrijeme praktične nastave, osobe na izdržavanju kazne za vrijeme rada, osobe koje sudjeluju u spašavanju od elementarnih nepogoda i dr.
 
Svojstvo osiguranika uspostavlja se podnošenjem prijave na osiguranje. Prijavu podnosi poslodavac osiguranika ili osiguranik sam kada je on obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje.
Za naplatu doprinosa nadležno je Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava.
 
Nakon prestanka obveznog mirovinskog osiguranja, u roku od dvanaest mjeseci moguće je osigurati se na tzv. Produženo osiguranje, koje je dobrovoljno i kojim se nastavlja osiguranje, bez ograničenja. Produženo osiguranje moguće je ostvariti i prema uredbama Europske unije (EU) i nakon prestanka osiguranja u državi članici EU, odnosno državi s kojom je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju.
 
Prijava na obvezno mirovinsko osiguranje podnosi se područnoj službi/uredu Zavoda. Podnose ju a poslodavci, odnosno drugi obveznici podnošenja prijave, s tim da suod 1.siječnja 2014. svi s više od 3 osiguranika dužni prijave podnositi elektroničkim putem.
E-prijave su web aplikacija koja korisnicima omogućava prijave/odjave na mirovinsko osiguranje,prijave o promjeni statusa tijekom osiguranja, prijave o početku/prestanku poslovanja obveznika doprinosa kao i promjenama podataka obveznika doprinosa.
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 1. srpnja 2013. godine osigurava elektroničko vođenje podataka o radnopravnom statusu osiguranika - elektronički zapis, kao zamjenu za radnu knjižicu.
Elektronički zapis (kao dokaz navršenog staža) moguće je dobiti u okviru elektroničkih usluga e-građani (uz posjedovanje vjerodajnice e-Pass - korisničkog imena i lozinke) i preko internetske stranice www.mirovinsko.hr , ili osobnim dolaskom u svim područnim službama i uredima Zavoda uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a.
 
Mirovinski staž je skupni naziv za razdoblja provedena u obveznom mirovinskom osiguranju i produženom osiguranju (staž osiguranja) i za razdoblja provedena izvan osiguranja koja se pod određenim uvjetima priznaju u mirovinski staž.
 

E- usluge

  
Bitni linkovi
Dokumenti i obrasci
Česta pitanja i odgovori