Kapitalizirana štednja (II. i III. stup)

Osnovne značajke mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj
Reforma sustava mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj započela je 1999. godine, a rezultirala je promjenom načina na koji se financiraju mirovine budućih umirovljenika. Sustav mirovinskog osiguranja temelji se na tri stupa:
 • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (prvi stup),
 • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (drugi stup),
 • dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (treći stup).
Prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja su obvezni, a treći stup temelji se na dobrovoljnoj mirovinskoj štednji. Primjena novog sustava mirovinskog osiguranja započela je 01.01.2002. godine.

Stope doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja utvrđene su Zakonom o doprinosima. Sveukupna stopa izdvajanja za obvezna mirovinska osiguranja (I. i II. stup) iznosi 20% od osnovice za obračun doprinosa (bruto plaće) za osiguranike kojima se ne obračunava staž s povećanim trajanjem. Obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja su poslodavci ili druge osobe koje umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuju plaću, drugi dohodak ili naknadu plaće.

Za osiguranike koji su obvezno osigurani na mirovinsko osiguranje samo na temelju generacijske solidarnosti (I. stup), stopa doprinosa iznosi 20,00%, dok za osiguranike I. i II. stupa mirovinskog osiguranja stopa doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iznosi 15,00%, a stopa doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje iznosi 5,00% iz bruto plaće i drugih osnovica za plaćanje doprinosa.

Prvi stup mirovinskog osiguranja financira se iz doprinosa osiguranika i drugih osiguranih osoba i taj se iznos uplaćuje u državni proračun. Prvi stup je i dalje tzv. sustav definiranih davanja u kojem se mirovine računaju prema zadanoj (zakonom propisanoj) formuli, bez izravnog uzimanja u obzir iznosa uplaćenih doprinosa. Institucija nadležna za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Drugi stup mirovinskog osiguranja također se financira iz doprinosa koji je obvezan, ali za razliku od prvog stupa sredstva prikupljena na taj način prosljeđuju se u obvezni mirovinski fond na osobni račun osiguranika i osobna su imovina osiguranika iz koje će se financirati njihova osobna mirovina. Visina mirovine u tom slučaju ovisiti će o iznosu uplaćenih i kapitaliziranih doprinosa, odnosno o vrsti i obliku odabrane mirovine. Poslovi vezani uz mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) u nadležnosti su Središnjeg registra osiguranika (REGOS).

Treći stup mirovinskog osiguranja je dobrovoljan i temelji se na individualnoj kapitaliziranoj štednji kao i II. stup. Visinu mirovine određuje iznos uplaćenih sredstava. U dobrovoljne mirovinske programe mogu se učlaniti sve osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Sva tri stupa mirovinskog osiguranja trebala bi zajedno osigurati veću socijalnu sigurnost, odnosno veća primanja za rizike starosti, invalidnosti i smrti.

Nadzor nad poslovanjem REGOS-a, obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskog osiguravajućeg društva provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Članstvo u OMF
 
Sve osobe mlađe od 40 godina koje prvi puta nakon 01. siječnja 2002. godine stječu svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju (bilo na temelju nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, drugog dohotka, naknade itd. ), moraju odabrati svoj obvezni mirovinski fond u roku od mjesec dana od dana stjecanja svojstva osiguranika. Te osobe trebaju na šalteru u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, u bilo kojoj poslovnici Financijske agencije (FINA) na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili putem elektroničke usluge „Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)“ u sustavu e-Građani odabrati svoj obvezni mirovinski fond. Osiguranik obavlja prijavu u obvezni mirovinski fond na šalteru temeljem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i osobnog identifikacijskog broja (OIB), a u sustavu e-Građani korištenjem e-osobne iskaznice (e-OI) s aktiviranim potpisnim certifikatom.
 
Osiguranike koji u propisanom roku ne izaberu svoj obvezni mirovinski fond, REGOS će po službenoj dužnosti rasporediti u obvezni mirovinski fond kategorije A kojom upravlja jedno od mirovinskih društava. Osiguranik može biti članom samo jednoga obveznog mirovinskog fonda i imati samo jedan osobni račun u obveznom mirovinskom fondu.
 
Prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima ("Narodne novine", broj 19/14, 93/15, 64/18,115/18, 58/20 i 156/23) obvezni mirovinski fond osniva mirovinsko društvo koje upravlja njime u svoje ime i za račun članova obveznog mirovinskog fonda.
Trenutno postoje četiri mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima, a to su: 
 • PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima,
 • Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,
 • Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. i
 • ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Obvezni mirovinski fond, obzirom na strategiju ulaganja i strukturu portfelja, može biti kategorije A, B ili C, a navedenim kategorijama upravlja isto mirovinsko društvo. Rizik ulaganja je najmanji u fondu kategorije C, a najveći u fondu kategorije A.
Obvezni mirovinski fondovi različitih kategorija razlikuju se i po ograničenjima članstva s obzirom na životnu dob, tj. referentni dan. Referentni dan je dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. 
 
Osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije A ako mu je do referentnog dana ostalo 10 ili više godina, osim ako ne podnese zahtjev za dulji ostanak u kategoriji A. 
Podnošenjem zahtjeva za ostanak u kategoriji A, član OMF ostaje u OMF kategorije A sve do pet godina do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu. Nakon toga će ga REGOS po službenoj dužnosti rasporediti u OMF kategorije B.
 
Ako član OMF kategorije A ne iskoristi mogućnost podnošenja zahtjeva za ostanak u kategoriji A te ga REGOS rasporedi u kategoriju B, može se naknadno sam vratiti u kategoriju A, ako je do ostvarivanja prava na mirovinu ostalo pet ili više godina.
 
Članove fonda kategorije A kojima do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu ostane manje od pet godina, REGOS će po službenoj dužnosti rasporediti u obvezni mirovinski fond kategorije B unutar istog mirovinskog društva.
 
Osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije B ili mirovinskog fonda kategorije C neovisno o duljini vremenskog razdoblja do dana ostvarivanja prava na starosnu mirovinu.
 
Članovima OMF kategorije C dana je mogućnost da se vrate u kategoriju B, ali samo ako im je na dan stupanja na snagu Zakona (01.04.2024.) do umirovljenja ostalo više od šest mjeseci.
Osiguranik koji je član OMF kategorije C i kojemu je na dan stupanja na snagu Zakona do ostvarivanja prava na mirovinu ostalo manje od šest mjeseci, ne može promijeniti kategoriju mirovinskog fonda.
 
Članovi obveznih mirovinskih fondova mogu promijeniti svoj fond na šalteru u Mirovinskim informativnim centrima ili u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a na isti način kao i kod prijave u obvezni mirovinski fond. Promjena fonda može se obaviti i putem elektroničke usluge  „Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)“ u sustavu e-Građani sukladno navedenim uvjetima za korištenje ove usluge. Za promjenu obveznog mirovinskog fonda obračunava se izlazna naknada koja prema odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima iznosi: 
 • U prvoj godini članstva iznosi 0,8% iznosa na osobnom računu člana,
 • U drugoj godini članstva iznosi 0,4% od iznosa na osobnom računu člana,
 • U trećoj godini članstva iznosi 0,2% od iznosa na osobnom računu člana.
Nakon tri godine neprekidnog članstva u istom obveznom mirovinskom fondu promjena fonda je bez naknade.
 
Član fonda može jednom u kalendarskoj godini promijeniti kategoriju fonda unutar istog mirovinskog društva ili prelaskom u mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.
Prilikom promjene kategorije OMF unutar istog mirovinskog društva naknada se ne naplaćuje. Prilikom promjene kategorije OMF, naknada za izlaz se naplaćuje samo ako se istovremeno radi i o promjeni mirovinskog društva.
 
Član obveznog mirovinskog fonda može prijeći u obvezni mirovinski fond iste kategorije kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, ako je od prethodne promjene mirovinskog fonda prošlo više od 14 dana, bez obzira je li prethodna promjena posljedica promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjene mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.
 
Prilikom prijave u obvezni mirovinski fond, u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a, osiguranici mogu zatražiti e-Pass kako bi mogli pratiti stanje i promet na svom osobnom računu putem e-usluge „Moj račun - REGOS“ u sustavu e-Građani te putem Interneta zatražiti i dobiti elektroničke dokumente koje izdaje REGOS.
 
Karakteristike kategorije fondova po rizičnosti ulaganja i očekivanim prinosima:
Kategorija A -  rizičnija kategorija, jer je imovina fonda izloženija dionicama u odnosu na druge vrste financijske imovine (npr. državne ili korporativne obveznice) i s očekivanim višim prinosima u dužem razdoblju. 
 
Kategorija B - kategorija umjerenog rizika koju obilježava umjerenija investicijska strategija, s dugoročno očekivanim umjerenim prinosima. 
 
Kategorija C - kategorija s najmanjim rizikom i nižim očekivanim prinosima u dužem roku, jer se imovina ulaže isključivo u niskorizična ulaganja (npr. oročene depozite ili obveznice). 

 

Kontakt podaci:
REGOS - Središnji registar osiguranika
Gajeva 5, 10 000 Zagreb
Tel: 01/4898 911
Fax: 01/4898 903
e-mail: regos@regos.hr
Web: www.regos.hr
Pozivni centar: 01/4898 999
   

Pitanja i odgovori

Sve osobe koje prvi puta nakon 01.01.2002. godine stječu svojstvo osiguranika (radni odnos, drugi dohodak – honorari, samostalna djelatnost, naknada) te koji su mlađi od 40 godina, obvezno se osiguravaju na temelju individualne kapitalizirane štednje u obveznom mirovinskom fondu određene kategorije te postaju članom tog fonda.

Osiguranici II. stupa mirovinskog osiguranja iz Registra REGOS-a mogu besplatno putem e-usluga dobiti sljedeće dokumente:

 • Izvješće o primicima, obračunanim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja (podaci iz Obrasca JOPPD od 12. mjeseca 2013. nadalje),
 • Izvadak iz Registra (podaci iz Obrasca R-Sm do 11. mjeseca 2013. godine),
 • Potvrda o stanju i prometu na osobnom računu,
 • Potvrda o vlasništvu udjela u obveznom mirovinskom fondu,
 • Duplikat prijave u obvezni mirovinski fond,
 • Potvrda o članstvu u obveznom mirovinskom fondu,
 • Obavijest o novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda.

Temeljem postavljenog online upita, REGOS izrađuje traženi dokument u elektroničkom obliku i odmah ga dostavlja na navedenu e-mail adresu.

 

Postoji nekoliko razloga zbog kojih sredstava nisu evidentirana na osobnom računu:

 • poslodavac nije podnio propisani Obrazac (JOPP)
 • poslodavac nije izvršio uplatu ili je to učinio, ali s krivim pozivom na broj odobrenja pa se sredstva nisu mogla povezati sa pripadajućim Obrascem te proslijediti na osobni račun osiguranika.

Ako je riječ o pogrešnoj uplati, poslodavac treba podnijeti zahtjev za ispravkom poziva na broj nakon čega će se uplata povezati s pripadajućim zaduženjem (Obrazac JOPPD) i proslijediti na Vaš osobni račun.

 

Da bi se uplate doprinosa II. stupa proslijedile na osobni račun, potrebno je da se iste povežu sa pripadajućim Obrascem, tj. zaduženjem kojeg formira Porezna uprava. Čim se spomenuta zaduženja unesu u bazu REGOS-a, izvršene uplate će se povezati sa pripadajućim Obrascem i proslijediti na Vaš osobni račun.

Sredstva uplaćena na Vaš osobni račun namijenjena su prvenstveno za isplatu mirovine iz II. stupa nakon ostvarivanja prava na mirovinu. Iznimno, u slučaju smrti člana fonda, ako nema korisnika obiteljske mirovine, sredstva sa osobnog računa postaju predmet nasljeđivanja i mogu biti isplaćena zakonskom nasljedniku po pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.

Mirovinsko društvo može biti dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću čija je osnovna djelatnost osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima. Mirovinski fond u potpunosti je odvojen od poslovanja mirovinskoga društva. To je zasebna imovina bez pravne osobnosti koja se osniva radi prikupljanja novčanih sredstava uplaćivanjem doprinosa članova mirovinskoga fonda i ulaganja tih sredstava radi povećanja vrijednosti imovine mirovinskoga fonda u svrhu osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima mirovinskoga fonda. Mirovinski fond u vlasništvu je svojih članova i njime upravlja mirovinsko društvo.

Obvezni mirovinski fondovi djeluju u okviru obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. mirovinski stup), dok dobrovoljni mirovinski fondovi djeluju u okviru mirovinskoga sustava kao dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (III. mirovinski stup). Članovi obveznog mirovinskog fonda su obvezno osigurani u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i mlađi su od 40 godina na dan stjecanja svojstva osiguranika, dok član dobrovoljnog mirovinskog fonda može postati svaka osoba bez dobne granice. Za maloljetne ili osobe lišene poslovne sposobnosti, Ugovor o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji s mirovinskim društvom potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Obvezni mirovinski fond možete izabrati na šalteru u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili putem elektroničke usluge „Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)“ u sustavu e-Građani. Osiguranik obavlja prijavu u obvezni mirovinski fond na šalteru temeljem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i osobnog identifikacijskog broja (OIB), a u sustavu e-Građani korištenjem e-osobne iskaznice (e-OI) s aktiviranim potpisnim certifikatom.

Samostalni uplatitelji doprinosa su također dužni izabrati obvezni mirovinski fond i imaju sva prava i obveze kao i osobe stalno zaposlene kod nekoga poslodavca. Jedina je razlika u tome što poljoprivrednici i obrtnici sami za sebe uplaćuju doprinose, dok za ostale to čini poslodavac.

Osnovna ideja uvođenja kategorija obveznih mirovinskih fondova (A, B i C) je bila da se osiguranicima koji se prvi put zapošljavaju omogući ulaganje imovine u rizičniju kategoriju fonda s većim prinosima (kategorija A), za razliku od osiguranika s duljim mirovinskim stažem kojima je sigurnost ulaganja u umjereno rizični fond (kategorija B) važnija od prinosa. Osiguranici kojima je do ostvarivanja prava na mirovinu ostalo manje od 5 godina moraju biti u nisko rizičnom fondu (kategorija C) koji je primjereniji osiguranicima starije životne dobi. Osiguranici na početku ulaska u mirovinski sustav imaju više vremena do umirovljenja i veću vjerojatnost da umanje i nadoknade eventualne gubitke. S druge strane, osiguranici s duljim mirovinskom stažem preferiraju sigurnost ulaganja spram zarade s obzirom na to da na raspolaganju imaju veći iznos ušteđenih sredstava i kraći rok za nadoknadu eventualnih gubitaka.

Osiguranicima koji će primati mirovinu iz I. i II. stupa, od 01.01.2024. godine određuje se dodatak na mirovinu iz I. stupa od 27% i to bez obzira je li mirovinski staž ostvaren do 31.12.2001. godine ili nakon 01.01.2002. godine kada je uveden II. stup.

Dodatak na mirovinu izračunava HZMO i on je sastavni dio mirovine iz I. stupa.

 

Od 01. siječnja 2019. godine svim osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa omogućeno je da u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju izaberu žele li ostvariti mirovinu samo iz I. stupa (generacijska solidarnost) ili mirovinu iz I. i II. stupa (individualna kapitalizirana štednja) osobnom izjavom Središnjem registru osiguranika (REGOS).
Kako biste mogli odabrati povoljniju mirovinu, REGOS prikuplja informativne izračune mirovina od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i mirovinskih osiguravajućih društava (MOD-ova) i dostavlja ih na Vašu kućnu adresu. Mirovinu možete odabrati osobno potpisanom izjavom u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili putem e-Usluge „Odabir mirovine (mirovina samo iz I. stupa ili mirovina iz I. i II. stupa)“ u sustavu e-Građani korištenjem e-osobne iskaznice (e-OI) s aktiviranim potpisnim certifikatom.

Od 01.01.2019. godine u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju osiguranici I. i II. stupa mogu birati mirovinu koja je za njih povoljnija i to:

 • Mirovinu samo iz I. stupa s dodatkom od 27% uz prijenos sredstava iz obveznog mirovinskog fonda u državni proračun ili
 • Mirovinu iz I. i II. stupa s time da se na mirovinu iz I. stupa određuje dodatak na mirovinu od 27% bez obzira je li mirovinski staž ostvaren do 31.12.2001. godine ili od uvođenja II. stupa, tj. od 1.1.2002. godine. Osnovnu mirovinu iz I. stupa s dodatkom od 27% isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a mirovinu iz II. stupa isplaćuje mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD).

 

Temeljem Ugovora o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom (MOD), korisnicima starosne ili prijevremene starosne mirovine od 01.01.2019. godine omogućava se djelomična jednokratna isplata u visini do 20% od ukupnog iznosa kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u. Korisnici mirovine trebaju znati da će im nakon ove isplate iznos mirovine iz drugoga stupa biti manji. Ova isplata je moguća samo ako je osnovna starosna ili prijevremena starosna mirovina iz prvog stupa veća od najniže mirovine.