Doplatak za djecu

Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece.
Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima utvrđenim Zakonom.
Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna se zajednica izjednačava s bračnom zajednicom.
Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak za djecu.
Doplatak za djecu osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a iznimno se može isplaćivati drugoj osobi.
Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu, dužni su sporazumjeti se koji od njih će to pravo ostvariti, a  pravo na doplatak za djecu može se ostvariti samo po jednoj osnovi.

Uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu 
 
U Zakonu o doplatku za djecu  određeni su sljedeći uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu: 
  • da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje  tri godine prije podnošenja zahtjeva
  • da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske
  • da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva  mjesečno ne prelazi 70%  proračunske osnovice Proračunska osnovica za 2023. godinu iznosi 441,44 eura. Dohodovni cenzus (70% od proračunske osnovice) iznosi 309,01eura.)
  • da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu  s djetetom
  • da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete. 
Iznimno, pravo na doplatak za dijete s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom i za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva.

Dohodovni cenzus i svote doplatka za djecu za 2023.
 
Postupak ostvarivanja prava na doplatak za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva. Zahtjev se podnosi područnoj službi/uredu HZMO na čijem je području prebivalište podnositelja zahtjeva ili putem e-Usluga HZMO-a.
Popis područnih službi, ureda i pripadajućih ispostava možete pronaći na njihovim stranicama - Područne službe/uredi i ispostave HZMO-a.
Upute kako podnijeti zahtjev, obrasci i popis dokumenata koje trebate priložiti, nalazi se na stranici HZMO-a Podnošenje zahtjeva.

Određivanje svote doplatka za djecu

Doplatak za djecu primjenom uredbi EU - Obiteljsko davanje u R Hrvatskoj
 
Uvjete dohodovnog cenzusa, pripadajuće svote doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i dodatak za treće i četvrto dijete možete izračunati i putem aplikacije "Kalkulator doplatka za djecu" dostupne u sustavu e-Građani.
 
Dodatne informacije:
 
E-usluge:
Kalkulator doplatka za djecu (https://ssl.mirovinsko.hr/nias.aspx)
 
Istaknute poveznice
Doplatak za djecu (https://www.mirovinsko.hr/hr/doplatak-za-djecu/12)
Podnošenje zahtjeva (https://www.mirovinsko.hr/hr/podnosenje-zahtjeva-260/260)
 
Dokumenti i obrasci
Tiskanice (https://www.mirovinsko.hr/hr/doplatak-za-djecu/482)
 
Česta pitanja i odgovori
Česta pitanja (https://www.mirovinsko.hr/hr/cesta-pitanja/782)