Zdravstvo

Zdravstvena zaštita
 
 
Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja osigurava se pod jednakim uvjetima za sve osigurane osobe HZZO-a.
 
Primarna zdravstvena zaštita
Osigurana osoba primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruje kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite obiteljske (opće) medicine, ginekologa, pedijatra i doktora dentalne medicine.
Iznimno, osigurana osoba koja privremeno boravi izvan mjesta prebivališta, odnosno boravka (npr. službeni put, godišnji odmor) ima pravo koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu, osim utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad, kod bilo kojeg ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite u mjestu privremenog boravka, a u istom opsegu kao i kod svog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite.
 
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje, u pravilu, u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod najbližeg ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse prema mjestu svoga prebivališta odnosno boravišta, a temeljem uputnice koju joj izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite.
 
Bolnička zdravstvena zaštita
Bolničku zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u ugovornim bolničkim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih, subakutnih i kroničnih bolesti, a na osnovi uputnice izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite.
Iznimno, bolnička zdravstvena zaštita, u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, ostvaruje se bez uputnice.
Bolničko liječenje osigurana osoba ostvaruje, u pravilu, u najbližoj ugovornoj bolničkoj ustanovi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta koja sa HZZO-om ima ugovorenu traženu zdravstvenu zaštitu.
 
Lijekovi
Osigurana osoba, u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, ima pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a.
Osnovna lista lijekova sadrži medikoekonomski najsvrhovitije lijekove za liječenje svih bolesti.
Dopunska lista sadrži lijekove s višom razinom cijene u odnosu na cijene iz osnovne liste pri čemu HZZO osigurava pokriće troškova u visini  najniže cijene ekvivalentnog lijeka utvrđenog osnovnom listom lijekova.
 
 
Više informacija dostupno je na:
Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja | HZZO

 
 

Pitanja i odgovori

Ugovorna bolnička ustanova obvezna Vas je primiti u najkraćem mogućem roku, a u slučajevima ugroženosti života, odmah. Po završetku liječenja, bolnica Vam je obvezna izdati otpusno pismo i osobni račun.

Nakon obavljenog liječenja, obvezni ste javiti se svom izabranom doktoru odmah, a najkasnije u roku od tri dana s otpusnim pismom. To možete učiniti osobno ili putem člana obitelji, odnosno treće osobe.

Kao osigurana osoba obvezni ste sudjelovati u troškovima korištene zdravstvene zaštite, za usluge koje nisu u cijelosti osigurane na teret HZZO-a. Radi pokrića troškova sudjelovanja, osoba koja ima regulirano obvezno zdravstveno osiguranje u HZZO-u, može sa HZZO-om sklopiti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju. Više informacija dostupno je na http://dzo.hzzo.hr/

Kao osigurana osoba HZZO-a, u navedenim državama, možete ostvariti pravo na nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu osnovom Europske kartice zdravstvenog osiguranja ili zamjenskog Certifikata. Zdravstvenu zaštitu na navedeni način možete koristiti u ugovornim zdravstvenim ustanovama, odnosno kod ugovornih liječnika države boravka, a na teret HZZO-a. Pri tome nije od značaja priroda Vašeg privremenog boravka u spomenutim državama, pa zdravstvenu zaštitu ostvaruje na isti način bez obzira da li u istim državama boravite po privatnom poslu, kao izaslani radnik, za vrijeme studija, stručnog usavršavanja ili iz nekog drugog razloga. Nužnost, odnosno neodgodivost potrebnih usluga procjenjuje liječnik kojemu se obratite radi pomoći.

Ako u navedenim državama boravite po privatnom poslu, imate pravo na korištenje hitne zdravstvene zaštite temeljem ugovorene potvrde koju Vam izdaje HZZO, u pravilu, prije odlaska u ugovornu državu. Potvrda se izdaje temeljem tiskanice 4 („Prijava – odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državama“).

Tiskanica 4 dostupna je na: ObvUpl-Tisk4_17.12.2013.cdr (hzzo.hr).

Ako ćete u ugovornoj državi biti na privremenom radu na koji Vas upućuje Vaš poslodavac sa sjedištem u Hrvatskoj, tada je poslodavac obvezan izvršiti prijavu Vašeg boravka u ugovornoj državi HZZO-u, također, na tiskanici 4 te podnijeti i ostalu potrebnu dokumentaciju. Popis sklopljenih ugovora sa nazivima potvrda o pravu na zdravstvenu zaštitu kao i opsegom prava za osobe koje u ugovornoj državi borave po privatnom poslu nalazi se ovdje, a za osiguranike upućene na rad u ugovornu državu ovdje.

U slučaju privremenog boravka u državi s kojom Republika Hrvatska nema sklopljen međunarodni ugovor (tzv. treća država) po privatnom poslu, kao osigurana osoba HZZO-a imate pravo koristiti hitnu zdravstvenu zaštitu, na teret HZZO-a, ako ste prije odlaska u inozemstvo HZZO-u podnijeli prijavu boravka na tiskanici 4 i ako ste uplatili poseban doprinos za slučaj korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu. Korištenu hitnu zdravstvenu zaštitu obvezni ste podmiriti osobno, a nakon povratka u Hrvatsku imate pravo podnijeti nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a zahtjev za naknadu plaćenih troškova. Zahtjevu ste obvezni priložiti original računa i presliku medicinske dokumentacije koji se odnose na korištenu hitnu zdravstvenu zaštitu. Na isti način, pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu u tzv. trećoj državi, na teret HZZO-a, ostvaruju i radnici koje je hrvatski poslodavac uputio na privremeni rad u treću državu. Ujedno je poslodavac obvezan, prije odlaska radnika u inozemstvo, podnijeti njegovu prijavu HZZO-u na tiskanici 4 (uz prilaganje i ostale propisane dokumentacije) te uplatiti poseban doprinos za slučaj korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu.

Više informacija načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu dostupno je na:
https://hzzo.hr/zdravstvena-zastita-u-inozemstvu