Kapitalizirana štednja (II. i III. stup)

Osnovne značajke mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj
Reforma sustava mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj započela je 1999. godine, a rezultirala je promjenom načina na koji se financiraju mirovine budućih umirovljenika. Sustav mirovinskog osiguranja temelji se na tri stupa:
  • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (prvi stup),
  • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (drugi stup),
  • dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (treći stup).
Prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja su obvezni, a treći stup temelji se na dobrovoljnoj mirovinskoj štednji. Primjena novog sustava mirovinskog osiguranja započela je 01.01.2002. godine.

Stope doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja utvrđene su Zakonom o doprinosima. Sveukupna stopa izdvajanja za obvezna mirovinska osiguranja (I. i II. stup) iznosi 20% od osnovice za obračun doprinosa (bruto plaće) za osiguranike kojima se ne obračunava staž s povećanim trajanjem. Obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja su poslodavci ili druge osobe koje umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuju plaću, drugi dohodak ili naknadu plaće.

Za osiguranike koji su obvezno osigurani na mirovinsko osiguranje samo na temelju generacijske solidarnosti (I. stup), stopa doprinosa iznosi 20,00%, dok za osiguranike I. i II. stupa mirovinskog osiguranja stopa doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iznosi 15,00%, a stopa doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje iznosi 5,00% iz bruto plaće i drugih osnovica za plaćanje doprinosa.

Prvi stup mirovinskog osiguranja financira se iz doprinosa osiguranika i drugih osiguranih osoba i taj se iznos uplaćuje u državni proračun. Prvi stup je i dalje tzv. sustav definiranih davanja u kojem se mirovine računaju prema zadanoj (zakonom propisanoj) formuli, bez izravnog uzimanja u obzir iznosa uplaćenih doprinosa. Institucija nadležna za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Drugi stup mirovinskog osiguranja također se financira iz doprinosa koji je obvezan, ali za razliku od prvog stupa sredstva prikupljena na taj način prosljeđuju se u obvezni mirovinski fond na osobni račun osiguranika i osobna su imovina osiguranika iz koje će se financirati njihova osobna mirovina. Visina mirovine u tom slučaju ovisiti će o iznosu uplaćenih i kapitaliziranih doprinosa, odnosno o vrsti i obliku odabrane mirovine. Poslovi vezani uz mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) u nadležnosti su Središnjeg registra osiguranika (REGOS).

Treći stup mirovinskog osiguranja je dobrovoljan i temelji se na individualnoj kapitaliziranoj štednji kao i II. stup. Visinu mirovine određuje iznos uplaćenih sredstava. U dobrovoljne mirovinske programe mogu se učlaniti sve osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Sva tri stupa mirovinskog osiguranja trebala bi zajedno osigurati veću socijalnu sigurnost, odnosno veća primanja za rizike starosti, invalidnosti i smrti.

Nadzor nad poslovanjem REGOS-a, obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskog osiguravajućeg društva provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Članstvo u OMF

Sve osobe mlađe od 40 godina koje prvi puta nakon 01. siječnja 2002. godine stječu svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju (bilo na temelju nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, drugog dohotka, naknade itd. ), moraju odabrati svoj obvezni mirovinski fond u roku od mjesec dana od dana stjecanja svojstva osiguranika. Te osobe trebaju na šalteru u bilo kojoj poslovnici Financijske agencije (FINA) odabrati svoj obvezni mirovinski fond. Osiguranik obavlja prijavu u obvezni mirovinski fond  temeljem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i osobnog identifikacijskog broja (OIB). Osiguranike koji u propisanom roku ne izaberu svoj obvezni mirovinski fond, REGOS će  po službenoj dužnosti rasporediti u jedan od postojećih obveznih mirovinskih fondova kategorije B. Završetkom prijave (osobni izbor ili službeni raspored) inicira se otvaranje osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda. Osiguranik može biti članom samo jednoga obveznog mirovinskog fonda i imati samo jedan osobni račun u obveznom mirovinskom fondu.
 
Prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima ("Narodne novine", broj 19/2014) obvezni mirovinski fond osniva mirovinsko društvo koje upravlja njime u svoje ime i za račun članova obveznog mirovinskog fonda.
Trenutno postoje četiri mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima, a to su:
  • PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima,
  • Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,
  • Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. i
  • ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.
 
Obvezni mirovinski fond, obzirom na strategiju ulaganja i strukturu portfelja, može biti kategorije A, B ili C, a navedenim kategorijama upravlja isto mirovinsko društvo. Rizik ulaganja treba biti najmanji u fondu kategorije C, a najveći u fondu kategorije A.
Obvezni mirovinski fondovi različitih kategorija razlikuju se i po ograničenjima članstva s obzirom na životnu dob, tj. referentni dan. Referentni dan je dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Prema članku 93. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije A ako je do referentnog dana ostalo 10 ili više godina. Osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije B ako je do referentnog dana ostalo pet ili više godina.
Osiguranike kojima do referentnog dana ostane manje od pet godina, REGOS će po službenoj dužnosti rasporediti u obvezne mirovinske fondove kategorije C unutar istog mirovinskog društva.
 
Članovi obveznih mirovinskih fondova mogu promijeniti svoj fond na šalteru u  bilo kojoj poslovnici FINA-e na isti način kao i kod prijave u obvezni mirovinski fond. Za promjenu obveznog mirovinskog fonda obračunava se izlazna naknada, koja prema odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima iznosi:
  • U prvoj godini članstva iznosi 0,8% iznosa na osobnom računu člana,
  • U drugoj godini članstva iznosi 0,4% od iznosa na osobnom računu člana,
  • U trećoj godini članstva iznosi 0,2% od iznosa na osobnom računu člana.
Nakon tri godine neprekidnog članstva u istom obveznom mirovinskom fondu promjena fonda je bez naknade.
Član fonda može promijeniti kategoriju fonda jednom godišnje i to samo unutar istog mirovinskog društva te samo u kalendarskom mjesecu u kojem je rođen.
 
Član obveznog mirovinskog fonda može prijeći u obvezni mirovinski fond iste kategorije kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, ako je od prethodne promjene mirovinskog fonda prošlo više od 14 dana, bez obzira je li prethodna promjena posljedica promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjene mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.
 
Prilikom prijave u obvezni mirovinski fond na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e, osiguranici mogu zatražiti e-Pass kako bi mogli pratiti stanje i promete na svom osobnom računu te putem Interneta tražiti i dobiti elektroničke dokumente koje izdaje REGOS.
Karakteristike kategorije fondova po rizičnosti ulaganja i očekivanim prinosima:
Kategorija A -  rizičnija kategorija, jer je imovina fonda izloženija dionicama u odnosu na druge vrste financijske imovine (npr. državne ili korporativne obveznice) i s očekivanim višim prinosima u dužem razdoblju. Članovi ovog fonda mogu biti osobe koje do ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu imaju najmanje 10 godina
Kategorija B - kategorija umjerenog rizika koju obilježava umjerenija investicijska strategija, s dugoročno očekivanim umjerenim prinosima. Namijenjena je zaposlenicima kojima je do ispunjavanja starosnih uvjeta za stjecanje prava na odlazak u starosnu mirovinu ostalo pet ili više godina
Kategorija C - kategorija s najmanjim rizikom i nižim očekivanim prinosima u dužem roku, jer se imovina ulaže isključivo u niskorizična ulaganja (npr. oročene depozite ili obveznice). Namijenjena je zaposlenicima kojima je do ispunjavanja starosnih uvjeta za stjecanje prava na odlazak u starosnu mirovinu ostalo manje od pet godina.


Kontakt podaci:
REGOS - Središnji registar osiguranika
Gajeva 5, 10 000 Zagreb
Tel: 01/4898 911
Fax: 01/4898 903
e-mail: regos@regos.hr
Web: www.regos.hr
Pozivni centar: 01/4898 999
   

Pitanja i odgovori

Članstvo u II. stupu mirovinskog osiguranja je obavezno za sve osobe koje imaju status osiguranika i koji su mlađe od četrdeset godina života.

Osiguranici II. stupa mirovinskog osiguranja iz Registra REGOS-a mogu, besplatno putem e-usluga, dobiti sljedeće dokumente: 1. Izvješće o primicima, obračunanim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja (podaci iz Obrasca JOPPD od 12. mjeseca 2013. nadalje), 2. Izvadak iz Registra (podaci iz Obrasca R-Sm do 11. mjeseca 2013. godine), 3. Potvrda o stanju i prometu na osobnom računu, 4. Potvrda o vlasništvu udjela u obveznom mirovinskom fondu, 5. Duplikat prijave u obvezni mirovinski fond, 6. Potvrda o članstvu u obveznom mirovinskom fondu, 7. Obavijest o novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda. Temeljem postavljenog upita online, REGOS izrađuje traženi dokument u elektroničkom obliku i odmah ga dostavlja na traženu e-mail adresu.

U ovakvom slučaju postoji nekoliko razloga zbog kojih sredstava nema na osobnom računu: Ili poslodavac nije podnio propisani pripadajući Obrazac (JOPPD) ili nije izvršio uplatu ili je to učinio, ali s krivim pozivom na broj odobrenja pa se sredstva nisu mogla povezati sa pripadajućim Obrascem te proslijediti na osobni račun osiguranika. Ako je riječ o pogrešnoj uplati, poslodavac podnosi zahtjev za ispravkom poziva na broj nakon kojeg će sredstva sa privremenog računa biti proslijeđena na osobni račun osiguranika.

Da bi se uplate proslijedile na osobni račun, potrebno je da se iste povežu sa pripadajućim Obrascem, tj. zaduženjem kojeg formira Porezna uprava. Čim se spomenuta zaduženja unesu u bazu REGOS-a, izvršene uplate će se povezati sa pripadajućim Obrascem i proslijediti na osobni račun.

Ne. Sredstva uplaćena na vaš osobni račun namijenjena su isključivo za isplatu mirovine u trenutku kada osiguranik ostvari uvjete propisane Zakonom o mirovinskom osiguranju. Iznimka je slučaj smrti osiguranika kada, ako nema korisnika obiteljske mirovine, sredstva sa osobnog računa postaju predmet nasljeđivanja i mogu biti isplaćena osobi koja je zakonski nasljednik po pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.

Mirovinsko društvo može biti dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću čija je osnovna djelatnost osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima. Mirovinski fond u potpunosti je odvojen od poslovanja mirovinskoga društva. To je zasebna imovina bez pravne osobnosti koja se osniva radi prikupljanja novčanih sredstava uplaćivanjem doprinosa članova mirovinskoga fonda i ulaganja tih sredstava radi povećanja vrijednosti imovine mirovinskoga fonda u svrhu osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima mirovinskoga fonda. Mirovinski fond u vlasništvu je svojih članova i njime upravlja mirovinsko društvo.

Obvezni mirovinski fondovi djeluju u okviru obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. mirovinski stup), dok dobrovoljni mirovinski fondovi djeluju u okviru mirovinskoga sustava kao dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (III. mirovinski stup). U obveznome mirovinskom fondu se osiguravaju osiguranici koji su obvezno osigurani u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (I. stup). Pritom se mirovinski fondovi prema članstvu i načelima ulaganja dijele u tri kategorije: A, B i C. Obveznim mirovinskim fondom upravlja mirovinsko društvo.

Obvezni mirovinski fond možete izabrati na šalteru u bilo kojoj poslovnici FINA-e. Potrebno je predočiti važeću identifikacijsku ispravu koja ima fotografiju (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i OIB, popuniti formular te izabrati mirovinsko društvo, odnosno obvezni mirovinski fond u koji želite da se uplaćuje dio vaših mirovinskih doprinosa.

Samostalni uplatitelji doprinosa su također dužni izabrati obvezni mirovinski fond i imaju sva prava i obveze kao i osobe stalno zaposlene kod nekoga poslodavca. Jedina je razlika u tome što poljoprivrednici i obrtnici sami za sebe uplaćuju doprinose, dok za ostale to čini poslodavac.

Osnovna ideja uvođenja kategorija obveznih mirovinskih fondova je bila da osiguranici na početku ulaska u mirovinski sustav mogu lakše podnijeti rizičnija ulaganja, za razliku od osiguranika s duljim mirovinskim stažem kojima je sigurnost ulaganja važnija od prinosa. Osiguranici na početku ulaska u mirovinski sustav imaju više vremena do umirovljenja i veću vjerojatnost da umanje i nadoknade eventualne gubitke. S druge strane, osiguranici s duljim mirovinskom stažem preferiraju sigurnost ulaganja spram zarade s obzirom na to da na raspolaganju imaju veći iznos ušteđenih sredstava i kraći rok za nadoknadu eventualnih gubitaka.

Osiguranici koji će primati mirovinu iz I. i II. stupa dobit će dodatak na mirovinu i to: - na mirovinu iz I. stupa određuje im se dodatak od 27% za mirovinski staž ostvaren do 31.12.2001. godine, -na dio mirovine koja im pripada za mirovinski staž od uvođenja II. stupa, tj. od 01.01.2002. godine određuje se dodatak od 20,25%

U cilju otklanjanja nejednakosti između sadašnjih i budućih umirovljenika omogućava se osiguranicima obvezno osiguranim u I. i II. stupu (godište 1962. i mlađi) izbor mirovine prilikom odlaska u mirovinu, čime se ti osiguranici dovode u isti pravni položaj kao i osiguranici koji su se dobrovoljno uključili u II. stup. U postupku ostvarivanja prava na mirovinu, osiguranici će moći odabrati povoljniju mirovinu osobnom Izjavom na šalterima REGOS-a u poslovnicama FINA-e.

U postupku ostvarivanja prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu, osiguranici I. i II. stupa moći će birati mirovinu koja je za njih povoljnija i to: - Mirovinu samo u I. stupu s dodatkom od 27% uz prijenos sredstava iz obveznog mirovinskog fonda u državni proračun, ili - mirovinu iz oba obvezna stupa s time da im se na mirovinu iz I. stupa određuje dodatak na mirovinu od 27% za mirovinski staž ostvaren do 31.12.2001., a na dio mirovine koja im pripada za mirovinski staž od uvođenja II. stupa, tj. od 1.1.2002. određuje se dodatak od 20,25%. Osnovnu mirovinu s navedenim dodatkom od 27% i 20,25% isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Članovi II. stupa uz to ostvaruju mirovinu i iz II. stupa koju isplaćuje mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD).

Temeljem Ugovora o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom (MOD), korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine od 01.01.2019. godine omogućava se djelomična jednokratna isplata u visini od 15% od ukupnog iznosa kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, prije njezina umanjenja za naknadu MOD-u. Korisnici mirovine trebaju znati da će im nakon ove isplate iznos mirovine iz drugoga stupa biti manji. Ova isplata biti će moguća samo ako je starosna ili prijevremena starosna osnovna mirovina iz prvog stupa veća za 15% od najniže mirovine kako se ne bi dogodilo da se zbog jednokratne isplate, odnosno umanjenja buduće mirovine, dovede u pitanje socijalna sigurnost umirovljenika u starosti.