Ozljeda na radu/profesionalna bolest – kratkoročna davanja

Prema hrvatskom zakonodavstvu,  ozljeda na radu je:

  1. ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i ozljeda nastala tijekom obveznoga kondicijskog treninga vezanog uz održavanje psihofizičke spremnosti za obavljanje određenih poslova, sukladno posebnim propisima,
  2. bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada, odnosno obavljanja djelatnosti ili u vezi s obavljanjem te djelatnosti na osnovi koje je osigurana osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,
  3. ozljeda nastala na isti način koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,
  4. ozljeda, odnosno bolest iz točaka 1. i 2. koja nastane kod osigurane osobe u posebnim okolnostima (redovno školovanje, praktična nastava, akcija spašavanja, vojni rok i dr.).
​Profesionalna bolest je bolest izazvana dužim neposrednim utjecajem procesa rada i uvjeta rada na određenim poslovima.

VIŠE – https://hzzo.hr/ozljede-na-radu-i-profesionalne-bolesti-specificna-zdravstvena-zastita

PITANJA I ODGOVORI

Postupak se pokreće podnošenjem tiskanice „Prijava o ozljedi na radu“, odnosno tiskanice „Prijava o profesionalnoj bolesti“ regionalnom uredu odnosno područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) nadležnoj prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe, a može se podnijeti i regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a prema sjedištu poslodavca.

Ozljeda na radu

Profesionalna bolest

Prijavu o ozljedi na radu ili profesionalnoj bolesti pravna ili fizička osoba odnosno tijelo državne vlasti kao poslodavac te organizator određenih poslova i aktivnosti obvezni su podnijeti po službenoj dužnosti ili na traženje ozlijeđenog ili oboljelog radnika odnosno osigurane osobe kojoj se osiguravaju prava za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti.

Ako poslodavac odnosno organizator određenih aktivnosti i poslova ne postupe u skladu s navedenim, prijavu je obvezan podnijeti izabrani doktor opće/obiteljske medicine prema zahtjevu ozlijeđene ili oboljele osigurane osobe ili prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste medicine rada.

Bolovanje utvrđuje i vodi izabrani doktor opće / obiteljske medicine.

U okviru prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja osiguranicima HZZO-a se osigurava:

1. Pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika kojima se osiguravaju mjere specifične zdravstvene zaštite radnika koje provode doktori specijalisti medicine rada / medicine rada i sporta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i posebnim zakonima te pravilnicima donesenim na temelju tih zakona.

2. Prava za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Prava za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, dijele se, nadalje, na:

1. a) pravo na zdravstvenu zaštitu i

2. b) pravo na novčane naknade:

- naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad uzrokovane priznatom ozljedom na radu odnosno profesionalnom bolešću,

- naknadu troškova prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koja je posljedica priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti te

- naknadu za troškove pogreba u slučaju smrti osigurane osobe u slučaju smrti osigurane osobe, ako je smrt neposredna posljedica priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti.

Osobi koja ima regulirano obvezno zdravstveno osiguranje u HZZO-u, pravo na naknadu plaće s osnova priznate ozljede na radu, odnosno priznate profesionalne bolesti, obračunava i isplaćuje poslodavac od prvog dana na teret HZZO-a. Naknada se isplaćuje u iznosu od 100% od osnovice za naknadu koja se utvrđuje u skladu s propisima iz obveznog zdravstvenog osiguranja.