Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj je obvezno, što znači da svaki građanin Republike Hrvatske treba imati regulirano obvezno zdravstveno osiguranje.
 
Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a regulirano je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13., 137/13. i 98/19.).

Na zdravstveno osiguranje obvezne su se osigurati:
 • osobe s prebivalištem u Hrvatskoj
 • stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Hrvatskoj
 • stranci s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj ako međunarodnim ugovorom, propisima Europske unije, odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno
 • strani državljani s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj, na temelju radnog odnosa kod poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj, odnosno na temelju obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Hrvatskoj. 
 
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja su pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade.

Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje provodi se u bilo kojem regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a u roku od 8 dana od nastanka okolnosti koje su osnova za prijavu.
 
Više informacija dostupno je na:
Obvezno zdravstveno osiguranje | HZZO

 

PITANJA I ODGOVORI

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaća pravo na:

 • primarnu zdravstvenu zaštitu
 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu 
 • bolničku zdravstvenu zaštitu 
 • lijekove utvrđene osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a 
 • dentalna pomagala utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala HZZO-a
 • ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a te
 • pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu.

 

 

 1. Pravo na novčane naknade obuhvaća pravo na:
 • naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad
 • novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi primici od kojih se utvrđuju drugi dohoci
 • naknadu za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • naknadu za troškove smještaja jednom od roditelja ili osobi koja se skrbi o djetetu za vrijeme njegovog bolničkog liječenja.

 

Prijava se provodi na temelju:

 

 

Popis regionalnih ureda, odnosno područnih službi HZZO-a dostupan je na http://www.hzzo.hr/kontaktirajte-nas/