Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj je obvezno, što znači da svaki građanin Republike Hrvatske treba imati regulirano obvezno zdravstveno osiguranje.
 
Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a regulirano je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13., 137/1398/19 i 33/23.).

Na zdravstveno osiguranje obvezne su se osigurati:
 • osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 • stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj
 • državljani drugih država članica Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EGP), Švicarske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) te državljani države koja s Republikom Hrvatskom ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje zdravstvenog osiguranja (ugovorna država) kao i državljani države koja nije država članica niti ugovorna država s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa, odnosno obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti na državnom području Republike Hrvatske, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj te ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno
 • državljani drugih država članica EU/EGP/Švicarske/UK s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u jednoj od država članica EU/EGP/Švicarskoj/UK 
 • državljani države koja nije država članica EU/EGP/Švicarska/UK niti ugovorna država na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj.

Prijava na zdravstveno osiguranje nije obvezna ako je propisima EU, međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom određeno drugačije.
 
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja su pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade.

Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje provodi se u bilo kojem regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a u roku od 8 dana od nastanka okolnosti koje su osnova za prijavu.

 
Više informacija dostupno je na:
Obvezno zdravstveno osiguranje | HZZO

 

PITANJA I ODGOVORI

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaća pravo na:

 • primarnu zdravstvenu zaštitu
 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu 
 • bolničku zdravstvenu zaštitu 
 • lijekove utvrđene osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a 
 • dentalna pomagala utvrđena osnovnom i dodatnom listom dentalnih pomagala HZZO-a
 • ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a te
 • pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu.

 

 

 1. Pravo na novčane naknade obuhvaća pravo na:
 • naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti,
 • novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi primici od kojih se utvrđuju drugi dohoci, sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja,
 • naknadu za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja te
 • naknadu za troškove smještaja jednom od roditelja ili osobi koja se skrbi o djetetu.

 

Prijava se provodi na temelju:

 

 

Popis regionalnih ureda, odnosno područnih službi HZZO-a dostupan je na http://www.hzzo.hr/kontaktirajte-nas/