Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Privremena nesposobnost za rad je odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti koje Vas sprječavaju u izvršavanju obveza rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom. 
Privremenu nesposobnost za rad utvrđuje Vaš izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite obiteljske (opće) medicine, odnosno izabrani doktor ginekolog.

Za vrijeme privremene spriječenosti za rad,kao osiguranik HZZO-a, imate pravo na naknadu plaće.
 
Naknada plaće
Pravo na naknadu plaće imate:
  • sve dok izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite ne utvrdi da ste sposobni za rad ili
  • dok Vam nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja nije utvrđena invalidnost zbog opće nesposobnosti ili profesionalne nesposobnosti za rad

Naknada plaće određuje se od osnovice za naknadu.
 
Osnovica za naknadu plaće
Osnovicu za utvrđivanje naknade plaće čini prosječni iznos plaće koja Vam je isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojega ste stekli pravo na naknadu.

Ako ste obrtnik ili osoba koja samostalno u obliku zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost, osnovicu za utvrđivanje naknade plaće čini mjesečna osnovica osiguranja za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio osigurani slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu, umanjena za zakonom propisane obvezne doprinose, poreze i prireze.
 
Najniži i najviši iznos naknade plaće
Naknada plaće ne može biti niža od 70% osnovice za naknadu plaće. Najniži mjesečni iznos naknade plaće, za puno radno vrijeme, iznosi 25% proračunske osnovice, odnosno 831,50 kuna.
Najviši mjesečni iznos naknade plaće, za puno radno vrijeme, kada se ona isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, je proračunska osnovica uvećana za 28%, odnosno 4.257,28 kuna.
Prethodno osiguranje
Naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a pripada osiguraniku u visini propisanoj Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i podzakonskim propisima pod uvjetom, da prije dana nastanka slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu, ima ostvaren staž osiguranja u HZZO-u na temelju radnog odnosa, obavljanja gospodarske djelatnosti ili obavljanja profesionalne djelatnosti samostalno u obliku zanimanja, odnosno na temelju primanja naknade plaće nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja djelatnosti,od najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine, ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno.
To se međutim ne odnosi na naknadu plaće zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.
Osiguraniku, koji ne ispunjava uvjet prethodnog osiguranja, naknada plaće, za sve vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad, pripada u iznosu od 25% od proračunske osnovice za puno radno vrijeme.
 
Gubitak prava na naknadu plaće
Pravo na naknadu plaće nemate:
  • ako ste svjesno prouzročili privremenu nesposobnost za rad
  • ako ne izvijestite izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite da ste oboljeli u roku od tri dana od dana početka bolesti, odnosno u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji vas je u tome onemogućio
  • ako namjerno sprječavate ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad
  • ako za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radite, odnosno obavljate poslove temeljem kojih ste zdravstveno osigurani, poslove temeljem ugovora o djelu te bilo koje druge poslove (npr. poljoprivredni poslovi)
  • ako se bez opravdanog razloga ne odazovete na poziv za liječnički pregled izabranog doktora, odnosno kontrolora HZZO-a ili tijela HZZO-a ovlaštenog za kontrolu privremene nesposobnosti
  • ako se ne pridržavate uputa za liječenje, odnosno bez suglasnosti izabranog doktora medicine otputujete iz mjesta prebivališta ili na drugi način zlorabite pravo na privremenu nesposobnost za rad.

Pritom nemate pravo na naknadu plaće od dana nastanka navedenih slučajeva do dana njihova prestanka, odnosno prestanka njima uzrokovanih posljedica.
 
Više informacija dostupno je na:
http://www.hzzo.hr/obvezno-osiguranje/pravo-na-bolovanje/
http://www.hzzo.hr/obvezno-osiguranje/naknada-place-za-vrijeme-bolovanja/

PITANJA I ODGOVORI

Početak i dužinu trajanja, odnosno prestanak privremene nesposobnosti za rad utvrđuje izabrani doktor obiteljske (opće) medicine, odnosno doktor ginekolog ovisno o vrsti bolesti koja utječe na nesposobnost za rad. Izabrani doktor koji je utvrdio početak i prestanak trajanja privremene nesposobnosti za rad ispunjava i izdaje Vam tiskanicu - "Izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad". Tiskanica je dostupna na:Doznaka Na Vaš zahtjev, izabrani doktor Vam može izdatii "Obavijest o trajanju privremene nesposobnosti za rad"

Osiguranik ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog iste dijagnoze bolesti u visini utvrđenoj Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju do isteka 18 mjeseci trajanja privremene nesposobnosti za rad. Nakon toga naknada plaće iznosi 50% zadnje isplaćene naknade.

Umanjenje naknade plaće na iznos 50% zadnje isplaćene naknade plaće ne odnosi se na osiguranika koji je privremeno nesposoban za rad zbog liječenja zloćudnih bolesti, osiguranika kojem je odobrena njega člana obitelji – djeteta oboljelog od zloćudne bolesti, osiguranika čija je privremena nesposobnost u vezi s provođenjem hemodijalize ili peritonejske dijalize te čija je privremena nesposobnost u vezi s uzimanjem i presađivanjem dijelova ljudskog tijela.

U slučaju da ste nezadovoljni navedenom odlukom, na Vaš zahtjev će Vam se izdati rješenje u upravnom postupku, a na osnovi prethodno pribavljenog obrazloženog nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva HZZO-a. Povjerenstvo je obvezno prije donošenja ocjene obaviti i Vaš pregled, a zahtjev se rješava po hitnom postupku.