Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Pod privremenom nesposobni odnosno spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: PNR) za vrijeme koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u smislu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13., 137/1398/19 i 33/23, nadalje: ZOZO), smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om zbog kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom.

Početak i dužinu trajanja PNR utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite (izabrani doktor obiteljske/opće medicine i zdravstvene zaštite žena.
 
Naknada plaće
Pravo na naknadu plaće za vrijeme PNR, osiguranik ima:
 • sve dok izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite ne utvrdi da je sposoban za rad ili
 • dok mu nalazom i mišljenjem tijela vještačenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti liječenjem, utvrđena smanjena radna sposobnost uz preostalu radnu sposobnost, djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti.
 
Osnovica za naknadu plaće
Naknada plaće za vrijeme PNR određuje se od osnovice za naknadu plaće.

Za zaposlene osobe
Naknada plaće tijekom PNR određuje se od osnovice za naknadu koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, neovisno o tome na čiji se teret isplaćuje, osim u slučaju kada je posebnim zakonom drukčije propisano.

Za samozaposlene osobe
Osnovica za utvrđivanje naknade plaće samozaposlenog osiguranika jest mjesečna osnovica osiguranja toga osiguranika za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio osigurani slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, umanjena za zakonom propisane obvezne doprinose, poreze i prireze.
 
Najniži i najviši iznos naknade plaće
Naknada plaće ne može biti niža od 70% osnovice za naknadu plaće, ako ZOZO-om nije drukčije propisano, s time da kao mjesečni iznos za puno radno vrijeme ne može biti niža od 25% proračunske osnovice, odnosno 110,36 EUR.
Najviši mjesečni iznos naknade plaće, koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, ne može za puno radno vrijeme mjesečno iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno 565,04 EUR, osim u posebno propisanim situacijama.

Pa tako, naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće, ali je limitirana na mjesečni iznos od 565,04 EUR kod sljedećih PNR na teret HZZO-a:
 1. zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom
 2. radi njege oboljelog djeteta mlađeg od tri godine života
 3. zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe
 4. dok je osiguranik izoliran kao kliconoša

Naknade plaće koje nisu limitirane
Slučajevi PNR za vrijeme kojih naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće te koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a bez limita:
 1. za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad u polovici punoga radnog vremena tijekom rodiljnog dopusta
 2. za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta
 3. tijekom PNR zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti.

Naknada plaće tijekom PNR zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu također se isplaćuje u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće na teret sredstava državnog proračuna i za istu nije propisan limit.


Prethodno osiguranje
Prethodno osiguranje jedan je od preduvjeta za isplatu naknade plaće, kada se ona isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, u visini kako propisuje ZOZO. Pritom, ako ovaj uvjet nije zadovoljen, osiguranik ima pravo ostvarivati naknadu plaće, no u znatno nižem iznosu.
Naime, naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, odnosno naknada plaće koja se isplaćuje na teret državnog proračuna za vrijeme PNR zbog pojave zaraze u okolini osiguranika, pripada osiguraniku u visini propisanoj ZOZO-om odnosno propisima i općim aktima donesenim na temelju ZOZO-a pod uvjetom da prije dana nastanka osiguranog slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće ima ostvaren staž osiguranja u HZZO-u na temelju:
 •  radnog odnosa
 •  obavljanja gospodarske djelatnosti ili obavljanja profesionalne djelatnosti samostalno u obliku zanimanja
 •  primanja naknade plaće nakon prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja djelatnosti osobnim radom ostvarene prema ZOZO-u
od najmanje devet mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje), ako posebnim zakonom nije drukčije utvrđeno.

U prethodno osiguranje ubraja se i zdravstveno osiguranje ostvareno na temelju mandata zastupnika u Europskom parlamentu odnosno radnog odnosa u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Europske unije koje zapošljavaju dužnosnike i privremene ili ugovorne službenike radnog odnosa.

Osiguraniku koji ne ispunjava uvjet prethodnog osiguranja naknada plaće, za sve vrijeme trajanja PNR, pripada u iznosu od 25% proračunske osnovice (110,36 EUR) za cijeli mjesec i za puno radno vrijeme.

 
Više informacija dostupno je na:
https://hzzo.hr/obvezno-zdravstveno-osiguranje-0/naknada-place-za-vrijeme-privremene-nesposobnosti-za-rad

PITANJA I ODGOVORI

Razdoblje PNR za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u skladu sa ZOZO-om, dokazuje se izvješćem o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koju izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite.

Tiskanica je dostupna i na https://hzzo.hr/sites/default/files/inline-files/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20PNR_06.06.2023.pdf

U slučajevima dugotrajne privremene nesposobnosti za rad (PNR), samo trajanje iste ima utjecaj na visinu naknade plaće koja je isplaćuje. Naime, osiguranik ima pravo na teret sredstava HZZO-a odnosno državnog proračuna ostvariti pravo na naknadu plaće za vrijeme PNR u maksimalnom trajanju od 18 mjeseci po istoj dijagnozi bolesti, bez prekida.

Nakon što navedeni rok od 18 mjeseci prođe, osiguranik i dalje ostvaruje pravo na naknadu plaće, no u iznosu 50% zadnje isplaćene naknade plaće na ime te PNR sve dok za istu postoji medicinska indikacija.

Umanjenje naknade plaće na iznos 50% zadnje isplaćene naknade plaće ne odnosi se na osiguranika koji je privremeno nesposoban za rad zbog liječenja zloćudnih bolesti, osiguranika kojem je odobrena njega člana obitelji – djeteta oboljelog od zloćudne bolesti, osiguranika čija je privremena nesposobnost u vezi s provođenjem hemodijalize ili peritonejske dijalize te čija je privremena nesposobnost u vezi s uzimanjem i presađivanjem dijelova ljudskog tijela.

U slučaju da ste nezadovoljni navedenom odlukom, na Vaš zahtjev će Vam se izdati rješenje u upravnom postupku, a na osnovi prethodno pribavljenog obrazloženog nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva HZZO-a. Povjerenstvo je obvezno prije donošenja ocjene obaviti i Vaš pregled.