Nasljeđivanje sredstava II. stupa


Nasljeđivanje sredstava obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) propisano je člankom 103. stavak 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/14) u kojem se navodi:
 
„Ako član mirovinskog fonda umre, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu umrlog člana mirovinskog fonda predmet su nasljeđivanja prema zakonu koji uređuje pravo nasljeđivanja.“
 
Kod isplate sredstava s osobnog računa umrlog člana obveznog mirovinskog fonda nasljednici mogu biti fizičke i pravne osobe, udruge ili jedinice područne (regionalne) uprave i samouprave (npr. grad, općina). Najčešći slučajevi u kojima su nasljednici pravne osobe, udruge ili jedinice područne (regionalne) uprave i samouprave (npr. grad, općina) su kada član obveznog mirovinskog fonda umre, a članovi obitelji se odriču nasljedstva, jer su obveze umrlog člana fonda veće od njegovih potraživanja (imovine).
 
Postupak zatvaranja osobnog računa zbog ostvarivanja prava na nasljedstvo započinje zaprimanjem potrebne dokumentacije koja se urudžbira. Dokumentacija koju nasljednici zbog isplate nasljedstva trebaju dostaviti REGOS-u na adresu Gajeva 5, 10 000 Zagreb je: 
  1. Popunjen i potpisan Zahtjev za isplatu nasljedstva ,
  2. Original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva II. stupa, izdanog od suda/javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj,
  3. Potvrda banke o IBAN konstrukciji računa nasljednika na koji treba proslijediti sredstva s osobnog računa umrlog člana fonda. 
Po zaprimanju dokumentacije za isplatu nasljedstva, obvezno se provjerava je li dokumentacija potpuna i jesu li zadovoljeni svi uvjeti za isplatu nasljedstva. Ako dokumentacija nije potpuna, nasljednike se dopisom obavještava da dostave potrebnu dokumentaciju radi daljnjeg postupanja.
 
Ako Rješenje o nasljeđivanju nije pravomoćno ili nije dostavljen original/ovjerena kopija Rješenja, obavještava se nasljednika da dostavi original/ovjerenu kopiju pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju. Ukoliko u Rješenju o nasljeđivanju nisu navedena sredstva individualne kapitalizirane štednje – II. stup, nasljednika se obavještava da dostavi pravomoćno Rješenje o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva individualne kapitalizirane štednje – II stup.
 
Nakon zaprimanja kompletne dokumentacije koju nasljednici zbog isplate nasljedstva trebaju dostaviti REGOS-u, provjerava se je li osobni račun umrlog člana fonda otvoren (aktivan). Ako nije otvoren, nasljednika se obavještava o nemogućnosti postupanja po Zahtjevu za isplatom nasljedstva te o razlogu zatvaranja.
 
Ako Zahtjev za isplatu nasljedstva nije uredno popunjen i potpisan, obavještava se nasljednika da dostavi uredno popunjen i potpisan Zahtjev za isplatu nasljedstva bez kojeg nije moguće zatvoriti osobni račun i doznačiti sredstva nasljedstva nasljedniku. Zahtjev za isplatu nasljedstva popunjava svojim podacima i potpisuje nasljednik.
 
Ukoliko je nasljednik malodobna osoba, Zahtjev se popunjava podacima nasljednika, a potpisuje ga zakonski zastupnik/skrbnik. Ako iz Rješenja o nasljeđivanju nije vidljivo tko je zakonski zastupnik/skrbnik malodobne osobe, potrebno je priložiti dokument iz kojega je to vidljivo. Pravilo je da se maloljetnim osobama isplaćuje nasljedstvo na račun koji je otvoren na njihovo ime, uz potvrdu poslovne banke iz koje je vidljivo da je račun naveden u Zahtjevu za isplatu nasljedstva identičan računu navedenom na potvrdi iz poslovne banke.
 
Isplata nasljedstva maloljetnim osobama moguća je i na račun opunomoćenika, uz predočenje valjane punomoći. Kako maloljetna osoba ne može samostalno dati punomoć drugoj osobi, isto bi u ime malodobne osobe trebao učiniti Centar za socijalnu skrb (skrbnik za posebnu namjenu) ili nadležni sud.
 
Nakon zaprimanja Rješenja o nasljeđivanju i Zahtjeva za isplatu nasljedstva, REGOS provjerava je li dostavljena potvrda banke o IBAN konstrukciji računa nasljednika na koji treba proslijediti sredstva s osobnog računa umrlog člana fonda. Ukoliko potvrda nije dostavljena, nasljednika se obavještava da dostavi potvrdu. Ako su podaci o broju računa na Zahtjevu za isplatu nasljedstva identični sa potvrdom banke o IBAN konstrukciji računa nasljednika i ako su svi ostali uvjeti zadovoljeni, sredstva sa osobnog računa se isplaćuju na račun nasljednika.
 
U slučaju da nasljednik nema otvoren račun za isplatu sredstava u Republici Hrvatskoj ili ne želi isplatu na svoj račun, može opunomoćiti drugu osobu za isplatu sredstava na njezin račun.
U tom je slučaju (osim Rješenja o nasljeđivanju i Zahtjeva za isplatom nasljedstva) potrebno priložiti i originalnu Punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika, suglasnost vlasnika računa da se isplata izvrši na njegov račun  te potvrdu banke o IBAN-u koja glasi na vlasnika računa (opunomoćenika). Ako se Punomoć odnosi samo na isplatu sredstava, Zahtjev za isplatom potpisuje nasljednik, a ako se Punomoć odnosi i na zastupanje pred REGOS-om, Zahtjev za isplatom sredstava potpisuje opunomoćenik. 
 
REGOS dopisom obaviještava nasljednika i opunomoćenika o točnom iznosu isplaćenih sredstava.
 
REGOS može isplatiti sredstva nasljedstva samo na kunski račun. Stoga je preporuka nasljednicima u inozemstvu da otvore kunski račun u Republici Hrvatskoj i da  dostave propisanu dokumentaciju koja je u tom slučaju identična kao i za „redovni“ postupak zatvaranja osobnog računa i isplatu nasljedstva (popunjen i potpisan Zahtjev za isplatu nasljedstva, Original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva II. stupa, izdanog od suda/javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj te dokaz o IBAN-u na koji treba proslijediti sredstva s osobnog računa umrle osobe).
 
Nasljednici mogu biti i strani državljani ili osobe koje nemaju boravište/prebivalište niti račun za isplatu sredstava u Republici Hrvatskoj. Oni također trebaju opunomoćiti drugu osobu koja ima otvoren račun za isplatu sredstava u Republici Hrvatskoj. Kod Punomoći izdane u inozemstvu, potrebno je provjeriti je li ista pravovaljana u Republici Hrvatskoj. Punomoć izdanu u zemlji s kojom Republika Hrvatska nema potpisane bilateralne sporazume ili ugovore o priznavanju javnih isprava, potrebno je nadovjeriti (Apostille) kod nadležnog tijela u inozemstvu. Primjerice, Punomoć izdanu u Švicarskoj potrebno je nadovjeriti kod suda u kojemu javni bilježnik (koji je ovjerio Punomoć) ima deponiran potpis. Izniman slučaj je Bosna i Hercegovina, gdje za Punomoć nije potrebna nikakva nadovjera.
 
U slučaju da Rješenje o nasljeđivanju nije izdano u Republici Hrvatskoj, a kako bi isto imalo pravni učinak, potrebno je da mu nadležni hrvatski sud, na zahtjev nasljednika, prizna pravni učinak na području Republike Hrvatske.
 
U slučaju da više nasljednika nasljeđuje sredstva s osobnog računa preminulog člana, Zahtjev za isplatom nasljedstva se podnosi za svakog pojedinog nasljednika, ali je dovoljno dostaviti jedan primjerak pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju ili oporuke. Ako svi nasljednici ne podnesu Zahtjeve za isplatom nasljedstva, isplata se obavlja samo onim nasljednicima koju su Zahtjeve podnijeli.
 
Ako je Zahtjev za isplatu nasljedstva opravdan i ako su svi potrebni podaci prethodno provjereni, radnik REGOS-a unosi podatke u aplikaciju za zatvaranje osobnog računa te se formira nalog za isplatu nasljedstva i inicira programsko zatvaranje osobnog računa.
 
Isplata sredstava nasljednicima s osobnog računa umrlog člana obveznog mirovinskog fonda obavlja se na način da obvezno mirovinsko društvo, koje upravlja obveznim mirovinskim fondom, sredstva uplaćuje na uplatni račun doprinosa II. stupa, a nakon toga REGOS prosljeđuje sredstva nasljednicima na njihove račune. Važno je napomenuti da sredstva individualne kapitalizirane štednje, koja postanu predmet nasljeđivanja, nisu izuzeta od ovrhe (čl. 172. i 173. Ovršnog zakona) te se ne mogu isplaćivati na zaštićeni račun. 
 
_____________________
Bitni elementi punomoći su:
  1. Identitet osobe koja daje i koja prima punomoć (ime i prezime, OIB),
  2. Precizan opis na što se punomoć odnosi,
  3. Vrsta punomoći – opća (za određenu vrstu poslova) ili specijalna (odnosi se na poseban posao, npr. isplata nasljedstva s osobnog računa),
  4. Vrijeme na koje je punomoć izdana,
  5. Punomoć mora biti potpisana i ovjerena od strane javnog bilježnika.